Rada sołecka

Rada sołecka-wspiera działania sołtysa i dba o rozwój sołectwa, czynnie uczestniczy przy organizowaniu dożynek i innych spotkań kulturalnych w Roszkowie. Rada sołecka nie ma uprawnień do samodzielnego działania i może być określana wyłącznie jako podmiot o uprawnieniach doradczych i opiniodawczych. Jako jednostka pomocnicza gminy sołectwo posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w swoim statucie. Z kolei statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa jaki jego organów oraz sposób wewnętrznego zorganizowania. Realizując zadania własne sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami statutu. W świetle przepisów prawa sołectwo współdziała z organami gminy.

Na zebraniu sołeckim wybrano sołtysa i członków Rady sołeckiej.

Sołtys wsi: Józef Staś, tel. 665 993 125, adres e-mail: solectwo.roszkow@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej:
Bernard Gajda,
Antoni Stasz,
Józef Farana,
Aleksandra Stępień,
Mirela Bugdol,
Dominika Liszka,
Beata Górka

24.02.2008r. – Uchwałą zebrania wiejskiego przyznano panu Franciszkowi Paskuda odznaczenie „Zasłużonego Sołtysa Wsi Roszków” Jest to jedyne takie odznaczenie w gminie Krzyżanowice.