Zebranie Wiejskie Mieszkańców Zobacz zdjęcia

W dniu 18 marca 2015r. o godz 18.00 w świetlicy wiejskiej odbyło się Zebranie Wiejskie Mieszkańców
wsi Roszków.

Zebranie otworzył sołtys wsi Józef Staś witając wszystkich zebranych i przedstawiając porządek zebrania.

W zebraniu udział wzięli:
zastępca wójta Grzegorz Swoboda.
Sekretarz gminy Marcin Kucza
sołtys wsi Józef Staś
radna Maria Riedel
47 mieszkańców sołectwa Roszków

Tematyka zebrania:
1. sprawozdanie sołtysa z wykonanych zadań w Roszkowie w kadencji 2011-2015
2. wybory sołtysa i członków rady soleckiej
3. zadania społeczno – gospodarcze na rok 2015r
4. sprawy bieżące gminy i sołectwa
5. wnioski i zapytania

Sołtys przedstawił obecnym rozliczenie środków finansowych przyznanych przez Gminę na potrzeby sołectwo Roszków w latach 2011-2015, omówił również założenia i plany Rady Sołeckiej w minionej kadencji.

Następnie przystąpiono do kwestii zasadniczej czyli wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
W pierwszej kolejności dokonano trzy osobowej komisji skrutacyjnej w składzie:
Teresa Kasza – przewodnicząca komisji
Kazimierz Pospiszyl- członek komisji
Marian Klon- członek komisji

W dalszej kolejności Wójt zaproponował aby mieszkańcy zgłaszali kandydatury na sołtysa.
Z sali padła kandydatura Józef Staś, który wyraził zgodę kandydowanie.

W wyniku tajnego głosowania kandydat Józef Staś otrzymał:
„za” 44 głosy
„przeciw” 0 głosów
„wstrzymały się „ 2 osoby
„ nieważny” 1 głos

Następnie przystąpiono do wyboru rady sołeckiej.
Sołtys zgłosił aby rada liczyła 6 osób,co zostało przegłosowane jednogłośnie.

W wyniku zgłoszeń z sali podani 6 kandydatów:
Bernard Gajda – 45 głosów
Antoni Stasz – 45 głosów
Józef Farana – 40 głosów
Maria Riedel – 41 głosów
Aleksandra Stępień – 44 głosy
Mirela Bugdol – 41 głosów

Zebranie zakończył Józef Staś dziękując wszystkim za przybycie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *